TRU Local Guides

โครงการพัฒนาผู้นำเที่ยวท้องถิ่นสู่สากลในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี Developing Local Guides in Lop Buri, Sing Buri and Saraburi