เว็บไซต์กับธุรกิจ Ecommerce การทำธุรกิจให้สำเร็จบนโลกออนไลน์ สำคัญอย่างยิ่งต้องมีเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่องค์กรได้วางไว้ เช่น การมีร้านค้าขายของบนโลกออนไลน์อย่างเรียลไทม์ Real Time

เว็บไซต์กับธุรกิจ Ecommerce  สามารถโต้ตอบกับร้านค้าได้ทันทีเสมือนไปซื้อหน้าร้าน ในด้านประโยชน์ของเจ้าของธุรกิจเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เช่น การลดค่าเช่าทำเลที่ตั้งของร้านค้าอันแสนแพง โกดังเก็บสินค้า รวมถึงพนักงานแนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า พนักงานเก็บเงิน และช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของลูกค้าได้

การมี Web Site E-Commerce   เพื่อเพิ่มโอกาสในด้านการทำธุรกิจ ออกสู่โลกออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ ด้านการแข่งขัน การขยายฐานลูกค้า ยกระดับการบริการหรือสินค้าให้มีคุณค่ามากขึ้น รวมถึงความน่าเชื่อถือ และ ยกระดับมาตรฐานทางการค้าผ่าน Website ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด

สรุป  Web Site E-Commerce  ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการแข่งขันทางธุรกิจบนโลกยุคดิจิตอลที่มีความสำคัญมาก ๆ ต่อผู้ประกอบการทางด้าน E-Commerce เพื่อช่วยลดต้นทุนทางด้านการค้า การบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้ก้าวไกลสู่สากล